دانستنيهاي قرآني

 

۲۳ آبان ۱۳۸۷

یداله فوق ایدیهم


1. معجزات پیامبران که در قرآن آمده است :
     أ‌.    تبدیل شدن عصای حضرت موسی (ع ) به اژدها
   ب‌.    زنده کردن مردگان و بینا کردن کور مادر زاد به دست حضرت عیسی ( ع)
   ت‌.    شق القمر کردن ماه و صحبت کردن با سنگ ریزه توسط حضرت رسول اکرم (ص )

2. سوره های همنام با پیامبران :
     أ‌.    یونس
   ب.  هود
   ت.  یوسف
   ث.  ابراهیم
   ج. محمد
   چ.  طه
   ح.  نوح           
   « مریم ولقمان که نام افراد نیکوکار است »   

3. نام های دیگر سوره حمد :
         فاتحه ، شکر ، وانیه ، نور ، سبع المثانی ، کافیه ، ام الکتاب ، شفا ، مناحب ام القران و ...

4. قلب و عروس قرآن :
یس ( قلب قرآن )      -    الرحمن ( عروس قرآن )

5. نام دیگر سوره ها :
اسراء ( بنی اسرائیل )      -    مومن ( غافر)      -     انسان ( دهر)     
      
6. نام های دیگر قرآن :
فرقان      -     کتاب      -     ذکر       -    تنزیل      -     نور

7. نخستین و آخرین سوره :
علق ( نزول در شب بعثت )      -     نصر( آخرین سوره که بر پیامبر نازل شده است )

8. سوره که درتمامی آیاتش لفظ الله است :
مجادله

9. دو آیه که تمام حروف عربی در آن وجود دارد :
154سوره آل عمران          29 سوره فتح

10. سوره ای که یازده بار قسم در آن آمده است :
شمس

11. سوره هایی که نام حیوانات را دارد :
بقره      -    نحل     -     نمل     -    عنکبوت     -     فیل

12. سوره هایی که با قل آغاز شده است :
کافرون      -    اخلاص     -   ناس    -     فلق    -      جن

13. نام پیامبر (ص) که در سوره ها آمده است :
آیه 144  آل عمران      -    آیه 2 محمد     -     آیه 4 احزاب    -    آیه  29 فتح

14. سوره هایی که دارای سجده واجب است :
فصلت      -    نجم     -     علق     -    سجده

15. سوره هایی که دارای سجده مستحبی است :
اسراء    -     رعد     -    نحل    -     اعراف     -    مریم     -     حج    -    فرقان     -   نمل    -   ص    -    انشقاق

16. قصار الصور :
حمد و زلزال تا آخر قرآن

17. دو سوره در نماز خوانده شود :
بعد از حمد اگر« فیل» خوانده شود باید «قریش»  نیز خوانده شود ، بعد از حمد اگر «ضحی» خوانده شود باید  « انشراح » خوانده شود .

18. موجوداتی که از مادر متولدنشده اند و در زمین زندگی کرده اند :
     أ‌.    حضرت آدم (س)
   ب‌.    حضرت حوا ( س)
   ت‌.    شتر حضرت صالح (ع)
   ث‌.    اژدهای حضرت موسی (ع)
   ج‌.    پرندگانی که حضرت موسی (ع) با گل می ساخت

19. سوره های سبع الطوال :
 بقره      -     آل عمران     -      نساء       -    مائده       -    انعام      -     اعراف      -     یونس

20. سوره های مئین از سبع الطوال کوچکتر و حدود 100 آیه دارند :
توبه     -     هود     -     یوسف      -   کهف     -    اسراء     -    انبیاء     -    مومنون     -     شعراء      -   صافات

21. سوره های مثانی که کمتر از 100 آیه دارند و از سوره های خیلی کوچک طولانی تر هستند.

22. سوره های مفصلات :
حجرات تا پایان قرآن کریم

23. حروف مقطعه :  « صراطّ علیّ حق نمسکهﹸ»       
صاد   -   راء   -    الف  -    طاء   -   عین   -   لام    -  حاء    -   قاف   -   نون   -   میم    -   سین  -   کاف   -     هاء  

24. حیوانات که درقرآن آمده است :
بقره    -   کلب     -   هدهد     -  فیل   -    نحل    -   حمار   -    نمل    -   عنکبوت    -   ابل    -   ابابیل   -  خنازیر
      ذئب (گرگ)  -   بعوضه (پشه)  -   غراب (کلاغ)  -  فراش (پروانه ها)  -  قرده (میمون)  -   قشوره (شیر درنده)  

25. نام پیامبری که درقرآن زیاد آمده است :
      حضرت موسی (130 بار در سوره بنی اسرائیل )

26. نام های روز قیامت :
یوم التغابن - یوم الحسره -  یوم الحدید -  یوم الخروج -  یوم الدین -  یوم الفصل-  یوم الحساب -  یوم الموعود

27. اسامی یا صفات پیامبر (ص) :
احمد (صف)   -   امین(اعراف)    -   بشیر(مائده)    -  خاتم النبین(احزاب)   -   رسول(آل عمران)   -    شاهد(فتح)
      رسول الله (اعراف)   -   شهید (بقره)    -   طه(طه)    -   یس(یس)

28. پیامبری که خواب صد ساله رفت :
     عزیر

29. اسامی کتابهای آسمانی :
صحف (ابراهیم )   -    انجیل (عیسی)    -   تورات(موسی)    -   زبور(داود)   -   قرآن (پیامبر)

30. کلمه وسط قرآن :
      ولیتلطف (آیه 19 سوره کهف)

31. بلندترین آیه قرآن :
     282 سوره بقره

32. کوچکترین آیه قرآن :
     64 سوره الرحمن ( مدها متان )

33. آیه ای که به جهت تغییر قبله بر پیامبر نازل شد :
     144 سوره بقره

34. لیله المبیت :
     207 سوره بقره

35. حق قرآن بر انسان :
    دقت کردن    -    فکر کردن     -   عمل کردن

36.  تعداد تکرار برخی از  واژه ها ی قرآن کریم :

           قرآن 115 مرتبه                                    <=======>                                  آخرت 115 مرتبه
         
           حیات و مشتقات 145 مرتبه                   <=======>                                  موت 145 مرتبه

           الرحمن 57 مرتبه                                 <=======>                                   الرحیم 114 مرتبه
    
           الجزاء117مرتبه                                    <=======>                                   المغفره 234مرتبه

           الفجار3 مرتبه                                      <=======>                                   الابرار6 مرتبه
    
           قل 332مرتبه                                       <=======>                                  قالوا 332 مرتبه

           ابلیس 11 مرتبه                                   <=======>                                 استغفار 11 مرتبه

           مصیبه 75 مرتبه                                  <=======>                                  الشکر 75 مرتبه   
      
           الجهر 16 مرتبه                                    <=======>                                  العلانیه 16 مرتبه  
        
           الشده 102 مرتبه                                 <=======>                                  القبر 102 مرتبه
 
           المحبه 83 مرتبه                                  <=======>                                  الطاعه 83 مرتبه

ترین ها ی قرانی ( )

    ترین ها

1-بزرگترین سوره قرآن چه نام دارد؟

2- بهترین نوشیدنی که در قرآن به آن اشاره شده چه نام دارد؟

3-کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟

4-مهمترین آیه قرآن چه نام دارد؟

5-بزرگترین آیه قرآن در چه سوره ای قرار دارد؟

6-عظیم ترین آیات قرآن کریم کدامند؟

کوچکترین آیه قرآن کدام است و در چه سوره ای قرار دارد؟

8- بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده است چه نام دارد؟

9-عدالت آمیز ترین آیه قرآن کدام است؟

10-ترس آور ترین آیه قرآن کدام است؟

11-منفور ترین امر حلال نزد خداون که در قرآن نیز به آن اشاره شده چیست؟

12-کوچکترین آیه قرآن در کدام سوره است؟

13-امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟

14-بزرگترین عدد در کدام سوره است؟

15-بزرگترین کلمه قرآن در کدام سوره است؟

16-بیشترین حرفب که در قرآن بکار رفته چه حرفی است؟

17-کمترین حرفی که در قرآن بکار رفته چه حرفی است؟

18-بهترین شب که در قرآن به آن اشاره شده است چه شبی است؟

19-بهترین ماه در قرآن کدام است؟

20-بزرگترین حیوان که نامش در قرآن ذکر شده کدام است؟

21-کوچکترین حیوان که در قرآن به آن اشاره شده است کدام است؟

22-بزرگترین کلمه قرآن چند حرف دارد؟

23-کوچکترین کلمه قرآن چند حرف دارد؟

24- بزرگترین سوره قرآن دارای چند حرف است؟

25-کوچکترین سوره قرآن دارای چند حرف است؟

26-بهترین سوره قرآن چه نام دارد؟

27-بیشترین سوره های مکی قرآن در کدام جزء قرار دارند؟

سوره ها

28- کدام سوره به مادر قرآن معروف است؟

29- کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟

30- نام چند تا از سوره های قرآن یک حرفی است؟

31کدام سوره به سوره امام حسین معروف است؟

32- سوره ای که تعداد آیاتش با تعداد چهارده معصوم برابر است؟

33-کدام سوره به قلب قرآن معروف است؟

34-کدام سوره قرآن است که جز بسم الله الرحمن الرحیم ، حرف میم در آن به کار نرفته است؟

35-کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است؟

36-کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است؟

37- سوره ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم ، تنها یک کسره در آن بکار برده شده است؟

38- سوره ای که حضرت محمد فرمودندآن سوره ها مرا پیر کردند؟

39-کدام سوره به عروس قرآن معروف است؟

40-کدام سوره 10 نام دارد؟

41-کدام سوره همنام یکی از کشور هاست؟

42- کدام سوره به «ریحانه القرآن» معروف است؟

43- کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می نامند؟

44-کدام سوره قرآن به «المصابیح» معروف است؟

45-کدام سوره به «السبع المثانی» نیز معروف است؟

46- گدام سوره «العقود» نیز گفته می شود؟

47- به کدام سوره «موسی و فرعون» نیز گفته می شود؟

48- کدام سوره به «فسطاط القرآن» نیز معروف است؟

49- یکی از نامهای دیگر این سوره «المضاجع» می باشد نام این سوره چیست؟

50- کدام سوره منسوب به امام علی است؟

51- کدام سوره به بنی اسرائیل منسوب است؟

52- سوره ای که تمام آیاتش به حرف «د» ختم می شوند کدام است؟

53- کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است؟

54-«الدین» نام دیگر کدام یک از سوره های قرآن است؟

55-«الانسان»و«الابرار» نامهای دیگر کدام سوره هستند؟

56-«الغافر» به کدام سوره گفته می شود؟

57- «القتال» به کدام سوره اطلاق می شود؟

58-نامهای دیگر سوره توبه کدامند؟

59«الشریعه» نام کدامیک از سوره هاست؟

60- «اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟

61-«الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟
[ پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸ ] [ 12:3 ] [ احمد آرامي ]
[ ]